Количка

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИН www.artdeco-cosmetics.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „НАРДИЗ” ЕООД, гр. София, ул. Червена роза № 40, Район Триадица, ЕИК 131245486, представлявано от Нели Петкова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин “www.artdeco-cosmetics.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „НАРДИЗ” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Червена роза № 40, Район Триадица
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Бяло поле № 12, кв. Манастирски ливади
4. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: sales@nardis-bg.com, тел: +359 2/9587766
5. Вписване в Търговския регистър: ЕИК 131245486,
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 397700

7. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131245486.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН “www.artdeco-cosmetics.bg” e магазин, достъпен на адрес в Интернет www.artdeco-cosmetics.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от него начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.artdeco-cosmetics.bg или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да прехвърли собствеността и да достави на Ползвателя определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен контактен електронен адрес” по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика предимно за сключване на договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Към договорите между Доставчика и Ползвателя се прилагат настоящите общи условия, достъпни на адрес www.artdeco-cosmetics.bg.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация.
(6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на изпращането на поръчка от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на договора за покупко-продажба на стока Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
2. влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
3. избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4. предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. избор на способ и момент за плащане на цената.
6. потвърждение на поръчката.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- в профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
- при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 13. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с него договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 14. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Ползвателя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Ползвателя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Ползвателя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на Ползвателя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Ползвателя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на Ползвателя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Ползвателят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Ползвателя – страна по договора.
Чл. 17. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) Процесът по обработване на личните данни на Ползвателите се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от съответния Ползвателит в момента на регистрацията.
Чл. 19. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите потребителско име или парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.artdeco-cosmetics.bg.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 21. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.artdeco-cosmetics.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 23. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 24. Настоящите общи условия са приети от „НАРДИЗ” ЕООД на 25.02.2014г. и са в сила за всички Ползватели на www.artdeco-cosmetics.bg.

 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО КОЗМЕТИКА ЗА ПРЕДЛАГАНИ ОТ „НАРДИЗ ” ЕООД СТОКИ – КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ДЕКОРАТИВНА И БЯЛА КОЗМЕТИКА, ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ И МАНИКЮРАТези Общи условия за ползване на сайт за пазаруване ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО КОЗМЕТИКА (наричани по-долу за краткост “Общите условия”) уреждат взаимоотношенията между “НАРДИЗ“ ЕООД и потребителите на ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО КОЗМЕТИКА във връзка с ползването на сайта за пазаруване и поражданите от това права и задължения за страните.

Основни понятия:

1. Доколкото друго не е предвидено изрично, посочените в текста на Общите условия понятия са използвани със следното значение:

1.1. “НАРДИЗ ” ЕООД, е търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Червена роза” № 40, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 131245486;

1.2. artdeco-cosmetics.bg е уебсайт, собственост на “НАРДИЗ” ЕООД, чрез който потребителите ползват услугите на уебсайта artdeco-cosmetics.bg.

1.3. Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно за потребители чрез адреса artdeco-cosmetics.bg.

1.4. Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО или на други сървъри извън контрола на дружеството;

1.5. Потребител е всяко лице, което посещава, разглежда и ползва уебсайта;

1.6. Потребителски профил е обособена част от уебсайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му;

1.7. Потребителско име е избрана от потребителя уникална комбинация от символи, посредством която той се индивидуализира в отношенията си с ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО;

1.8. Парола е избрана от потребителя, комбинация от символи, която заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и служи за достъп до потребителския му профил;

1.10. Оферта е предложение от ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО за продажба на стокa при подробно посочени в уебсайта промоционални условия и цени, адресирано до потребителя, публикувано на уебсайта и обвързващо ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО за определен срок;

1.11. Продажната цена е обявената до всеки артикул в български лева с включен данък добавена стойност;

1.12. Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид. Ваучерът представлява доказателство за конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока при промоционални условия и цени, както и че при условията на сключения договор, е извършено авансово пълно плащане на цената на закупуваната от разстояние стока;

1.13. Валиден ваучер е ваучерът, който съдържа освен код за извършване на плащане и ПИН (секретен) код, който удостоверява, че ваучерът е заплатен от потребителя;

1.14. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), сканиране на портове (port scan), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

Търговски характер на уебсайта:

2. Уебсайтът предлага възможност на потребителите да закупят през него предлагани от ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО стоки – бяла и декоративна козметика.  Използването на уебсайта по никакъв начин не обвързва потребителя да закупи предлаганите от ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО стоки.
При закупуване от страна на потребителя на предлагана от ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО на уебсайта стока между потребителя и ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО се сключва договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите.

Регистрация на потребителски профил:

3. За да ползва предоставяните от уебсайта услуги, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни формата за регистрация, както и изрично да отбележи, че приема Общите условия. Текстът на Общите условия е достъпен в интернет на уебсайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4. При попълване формата за регистрация в уебсайта потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да актуализира данните в 3-дневен срок от тяхната промяна.

5. Чрез отбелязване в полето “Прочетох и се съгласих с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Регистрация!”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на член 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че се е запознал с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

6. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО съхранява в лог-файлове на своя сървър или на други сървъри извън контрола на ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО всяка информация, необходима за идентифициране на потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия.

7. Правото на ползване на уебсайта е лично право на потребителя, и не може по никакъв начин да се прехвърля на други физически или юридически лица. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от неговия потребителски профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

Потребителско име и парола:

8. При регистрацията си потребителят посочва по свое усмотрение потребителско име и парола. Ако желаното от потребителя потребителско име е вече заето, потребителят следва да въведе ново потребителско име, което да не е заето от друг потребител на уебсайта. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретен потребителски профил в уебсайта.

9. При регистрацията ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО извършва проверка единствено и само за уникалност на потребителското име в базата данни на уебсайта. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО не извършва проверка, както и не носи, каквато и да е било отговорност относно факта, че определено потребителско име може да засегне, каквито и да било права и законни интереси на трети лица.

10. Потребителят носи лична отговорност за опазване на поверителността на потребителското име и парола.

Ползване на уебсайта от потребителите, цени, начин на плащане, изпълнение и отказ от договора:

11. Зареждайки уебсайта, потребителят има възможност да се запознае подробно с публикуваните оферти.

12. В случай, че желае да закупи стока, потребителят трябва да има активен потребителски профил.

13. Плащането се извършва от потребителя по някой от следните начини:

13. 1. По банков път по следната банкова сметка на ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО:
IBAN: BG46RZBB91551094157401
BIC: RZBBBGSF
„Райфайзенбанк” ЕАД

13.2. С банкови карти. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система - Борика, виртуален POS терминал, гарантиращи сигурността им. artdeco-cosmetics.bg не обработва и не съхранява данни от банкови карти.

13.3. Чрез наложен платеж.

14. Цените на стоките са обявени до всеки артикул в български лева с включен данък добавена стойност. Обявените цени не включват стойността на транспортните разходи до адреса за доставка. Транспортните разходи за всеки отделен продукт са посочени на уебсайта, като при поръчка над 50лв. доставката се поема от ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО.

15. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО обработва заявката и след извършване на плащане от страна на потребителя я потвърждава като му изпраща ваучер за получаване на стоката от офертата в профила му в artdeco-cosmetics.bg от страницата „Ваучери”. При поискване от потребителя ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО предоставя необходимата консултация относно закупената стока.

16. Ако по някаква причина дадена оферта отпадне и стоката или услугата не може да бъде предадена, потребителят получава обратно платената сума в рамките на 14 работни дни от датата на заявяване от страна на потребителя на желанието тази сума да му бъде върната и посочването на банкова сметка за това.

17. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите.

18. Закупената стока се доставя от ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО до избран от потребителя адрес и се получава срещу представяне на валиден ваучер.

Отказ от договора и връщане на стоката:

19. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок до 7 (седем) работни дни от датата на получаването на стоката. Същото право потребителят има и ако доставената стока не съответства на поръчката му. Връщането на стоката е допустимо, ако са изпълнени едновременно следните условия: стоката не е използвана, стоката е в ненакърнен вид и опаковка, и е съхранявана от потребителя съобразно инструкциите за съхранение на производителя на стоката. Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на потребителя. След получаването на стоката ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО възстановява платената от потребителя цена на стоката в срок от 30 дни.

Права и задължения на ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО: 

20. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО има право:

20.1. по всяко време да променя формата и съдържанието на уебсайта, както и да спре изцяло или частично функционирането на уебсайта, с цел обновяване на съдържанието или по друга причина, но не и преди изтичането на всички стартирали оферти;

20.2. да изпраща непоискани търговски съобщения до потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на Общите условия потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО. Потребителят може по всяко време да заяви пред ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО, че не желае да получава непоискани търговски съобщения.

21. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО се задължава:

21.1. да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на потребителя за нормално ползване на уебсайта;

21.2. да осигури правилното опаковане, транспортиране и доставяне на стоките;

21.3. да води документирана система за проследяване на пратките.

Права и задължения на Потребителя:

22. Потребителят има право:

22.1 да ползва услугите на уебсайта;

22.2 да получи поръчаните и заплатени стоки;

22.3 да се откаже от договора при условията на т. 20.

23. Потребителят се задължава:

23.1. да спазва действащото българско законодателство, Общите условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

23.2. да не се намесва в правилното действие на платформата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите (denial of service);

23.3. да не регистрира повече от един потребителски профил;

23.4. да уведомява незабавно ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

23.5. да не извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по какъвто и да е начин информационните ресурси или части от информационни ресурси, публикувани на уебсайта, както и да не създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта, без изричното разрешение на ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО;

23.6. да не използва уебсайта за изпращане или предаване на материали, които заплашват, или по някакъв начин нарушават правата на другите. Потребителят няма право да разпространява материал, който в своята същност е незаконен, заплашителен, оскърбителен, опозоряващ, който нарушава или заплашва неприкосновеността на личния живот, който е вулгарен, неприличен или по друг начин нежелан;

23.7. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на Общите условия.

Ограничаване на отговорността:

24. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО не носи отговорност:

24.1.за непредоставянето на достъп до услуги, както и за предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани профилактики от страна на ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на платформата. В този смисъл ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО  не носи отговорност спрямо потребителя и/или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие ограничаването, спирането, променянето или прекратяването на услугите;

24.2. за вреди, причинени от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи, върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани, по какъвто и да било начин посредством ползване на услуги в уебсайта.

ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО няма обективната възможност и задължението и не контролира съдържанието на уебсайтовете и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в уебсайта електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите;

24.3. ако трето лице – преносител на ваучера е упражнило правата по него беззнанието или въпреки волята на потребителя;

24.4. ако потребителят си забрави потребителският профил, логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му.

Лични данни:

25. Процесът по обработване на личните данни на потребители се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на лични данни и е вписано в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри”.

26. Потребителят може да разгледа офертите, без да споделя лични данни. Решението е изцяло негово дали ще предостави личните си данни. В момента обаче, в който потребителят иска да създаде профил, да се абонира за бюлетин или да закупи ваучер, е необходимо предоставянето на личните му данни или тези на лицето, за което иска да закупи ваучер. Тези данни съдържат име, адрес, имейл, телефонен номер и други, които
в някои отделни случаи могат да се изискат от artdeco-cosmetics.bg.

27. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО може да използва събраната информация за:
- работата, поддръжката и подобряването на сайта и неговите услуги;
- изпращане на персонализирани рекламни съобщения и оферти от името на artdeco-cosmetics.bg и от наши бизнес-партньори;
- улесняване изпълнението на поръчките;
- анализиране ефективността на рекламните послания;
- за отговаряне на въпроси и изисквания;
- извършване на анализ и провеждане на изследвания за клиентите;
- общуване с потребителите, комбинирайки предоставената от потребителя информация с тази от други източници или бизнес-партньори;
- за изпращане на напомняния, актуализации, административни съобщения, бюлетини, маркетингови съобщения;
- административно обслужване на награди, проучвания, конкурси или други промоционални дейности или събития;
- управление на ежедневни бизнес нужди като администрация на сайта и изпълнението на корпоративни задължения.

28. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО събира, обработва и използва личните данни на потребителя съобразно закона и само със съгласието на потребителя. В момента, в който това ласие се декларира по електронен път в сделка на сайта, ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО съобразява законовите разпоредби и протоколира съгласието на потребителя чрез подходяща техническа система. Освен това, отделни данни като например IP-адрес, вид браузер и време на достъп до сайта, се прехвърлят автоматично от компютъра на потребителя и се съхраняват на сървъра. Освен за целите на проследяването на неправомерен достъп до сайта, тази информация не се използва на ниво отделен потребител, а чисто статистически служи за проследяване кои са предпочитаните места на сайта, колко посещения има на ден и други подобни.

29. Cookies (Бисквитки)
За да бъде оформена офертата по възможно най-приятния за потребителя начин, ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО, както и много други фирми, използва т.нар. Cookies. Това са малки текстови файлове, които позволяват повторното разпознаване на потребителя. По принцип след края на посещението на потребителя на сайта, тези Cookies се изтриват автоматично от харддиска (т. нар. Session Cookies) на компютъра му. Други Cookies остават на компютъра (т. нар. трайни Cookies), така че при следващо посещение ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО разпознава потребителя и например може да предложи оферти, според предпочитанията на потребителя – близки до тези, от които се е интересувал преди това или ако вече се е регистрирал, ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО не предлага отново регистрация.
ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО не използва Cookies с цел събиране на лични данни. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО използва Cookies, за да измерва и управлява честотата на отваряне на страниците и общата навигация на сайта. Потребителят може да ползва сайта и без Cookies, след като настрои интернет браузъра си да забранява Cookies.

Кореспонденция:

30. С приемането на Общите условия потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана писмено чрез посочения от него адрес на електронна поща и/или устно по телефона, посочен за връзка.

Форма:

31. Писмената форма се счита спазена, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, включително с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от потребителя или отбелязване в поле в уебсайта и др.

Промени:

32. ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО си запазва правото по всяко време да извършва едностранно промени в Общите условия, като публикува тези промени в уебсайта и изпраща съобщение до потребителския профил на потребителя за изменението на Общите условия, съдържащо електронна препратка към интернет страницата, на която са публикувани променените.

Общи условия:

33. В случай, че потребителят продължи да ползва уебсайта се счита, че е приел извършените промени.

Недействителност:

34. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по Общите условия се окаже недействителна, това няма да влече до недействителност на Общите условия, на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право:

35. За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Органи, осъществяващи контрол върху дейността на ОН-ЛАЙН МАГАЗИН АРТДЕКО:

 
 

Общите условия за ползване са одобрени от „НАРДИЗ” ЕООД на 25.02.2014г.